Dette er NJs tariffpolitiske standpunkter

Vedtatt i september 2007.


Nye tariffavtaler

Generelt

 • NJ skal aktivt arbeide for å etablere nye tariffavtaler. Målsettingen er at flest mulig medlemmer skal dekkes av tariffavtaler.
 • Nye avtaler skal ta utgangspunkt i og tilpasses situasjonen i den enkelte virksomhet/bransje.
 • Ved etablering av nye tariffavtaler skal det likevel sikres at avtalene har tilnærmet samme innhold og ytelsesnivå som ellers i bransjen.
 • NJ skal ikke inngå tariffavtaler som samlet sett fremstår som klart dårligere enn det som er vanlig ellers i bransjen. 

Omfangsbestemmelser

Generelt

 • Tariffavtalene skal omfatte alle redaksjonelle medarbeidere i virksomhetene.
 • NJs evne til å føre arbeidskamp må styrkes ved at alle ansatte som utfører redaksjonelle oppgaver er omfattet av tariffavtalene.

Tariffavtaler med lokal forhandlingsrett

Generelt

 • Den lokale forhandlingsretten er en sentral del av de tariffestede minstelønnsavtalene. 
 • Den lokale fredsplikten forutsetter at arbeidsgiver ikke misbruker sin maktposisjon.
 • Lokale forhandlinger skal føres på fritt grunnlag og være reelle.
 • Lokale lønnstillegg og andre goder skal bl.a. gjenspeile bedriftens økonomi, produktivitet, fremtidsutsikter, den generelle lønnsutviklingen i samfunnet og nivået i andre sammenlignbare virksomheter. 

NJ er for

 • Å styrke de ansattes forhandlingsmakt lokalt.
 • Å begrense arbeidsgivers adgang til å iverksette lønnsdiktat.

NJ er mot

 • Redaktørpotter hvor det avtales at redaktøren gis suveren rett til fordeling av fremforhandlede lønnsmidler.

Lønn

Generelt

 • NJs lønnspolitikk skal sikre en god lønnsutvikling for alle medlemmer uansett funksjon/oppgaver og lønnsnivå. 
 • NJ vil ved lokale og sentrale lønnsoppgjør spesielt arbeide for å heve lønnsnivået til de lavest lønnede. 
 • I bedrifter/virksomheter med nært økonomisk, organisatorisk og redaksjonelt samarbeid (publisering under felles merkenavn/logo), er det en målsetting å forhindre vesentlige forskjeller i lønns- og arbeidsbetingelser for de ansatte. 

NJ er for

 • Et høyt lønnsnivå som gjør bransjen attraktiv å arbeide i.
 • Minstelønnssystemer med personlige tillegg.
 • Store alderstillegg og høyest mulig minstelønn.
 • Lange ansiennitetsstiger og hyppige alderstillegg.
 • At etter- og videreutdanning skal gi økt lønn.
 • At det gis normal lønnsutvikling under omsorgspermisjon.

NJ er mot at

 • «Korte penger» (bonus og engangsbeløp) erstatter «lange penger» (varige lønnstillegg)

Ulempe - ulempetillegg

Generelt

 • Arbeid på kveld, natt, helg og høytid er belastende og bør begrenses. Særlig viktig er det at nattarbeid bare gjennomføres når det er absolutt nødvendig. 
 • Det skal betales ulempetillegg for alt arbeid utenom normal daglig arbeidstid. 

NJ er for

 • At ulempetilleggene generelt skal være høye.
 • At eksisterende ulempetillegg økes.
 • At ulempetilleggene verdisikres - minimum i forhold til den generelle lønnsøkningen. 
 • At ulempetillegg for helg minst utbetales fra lørdag kl. 00.00 til søndag kl. 24.00 (hele lørdags- og søndagsdøgnet). 
 • At ulempetillegg for helligdager gis fra avslutning av normalarbeidstiden dager før helligdager og 1. og 17. mai.
 • At ulempetillegg for bevegelige helligdager gis fra avslutning av normalarbeidstiden dagen før bevegelige helligdager og til utløpet av helligdagsdøgnet.

Overtid

Generelt

 • Overtidsarbeid bør unngås og skal være nødvendig, pålagt og ikke etableres som en fast ordning.
 • Overtid skal ikke benyttes i et slikt omfang at det skjuler underbemanning.
 • Overtidsarbeid bør fordeles blant de ansatte. 
 • Arbeidstaker som av helsemessige, sosiale, velferdsmessige eller andre grunner har behov for det, skal fritas for overtidsarbeid.
 • Alt arbeid ut over avtalt daglig og ukentlig arbeidstid skal betales som overtid.
 • Deltidsansatte har krav på overtidsbetaling når arbeidet overskrider normal arbeidstid for en heltidsansatt.

NJ er for at

 • Overtidstillegget bør økes og graderes i forhold til tidspunktet for gjennomføring av overtidsarbeidet. 

Sykelønn

NJ er for

 • Full lønn (herunder også feriepenger) under sykdom bør være minimum ett år – uten folketrygdens inntektsbegrensninger.

Arbeidstid

NJ er for at

 • Matpauser skal være inkludert i arbeidstiden.
 • Minst 1/5 av hjemmevaktstiden (beredskap utenfor arbeidsstedet) skal anses som arbeidstid. (Aml § 10-4 nr. 4.)

NJ er mot at

 • Arbeidsmiljøloven undergraves ved at mellomledere og andre generelt unntas fra lovens arbeids- og overtidsbestemmelser.

Likestilling – ikke-diskriminering

Generelt

 • NJ er mot diskriminering på grunn av kjønn, alder, rase, hudfarge, seksuell orientering, funksjonshemming, politisk syn, fagforeningstilknytning, etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, språk, religion og livssyn. 
 • NJ vil motarbeide alle lønns- og arbeidsbetingelser som diskriminerer kvinner eller motvirker likestilling mellom kvinner og menn.
 • NJ vil også motarbeide alle forhold som diskriminerer eller utstøter arbeidstakere fra arbeidslivet på grunn av alder.

NJ er for at

 • Det gis lønnstillegg utenom de ordinære skjæringstidspunkt for lønnsfastsettelse for å utligne kjønnsbestemte lønnsforskjeller.

Omsorgspermisjoner

Generelt

 • NJ er for utvidelse av permisjonsretten i forbindelse med svangerskap, fødsel og omsorg for barn/adoptivbarn.
 • NJ er for like permisjonsrettigheter for partnere/homofile/lesbiske.

NJ er for

 • Full lønn ved foreldrepermisjon i minimum ett år. 
 • Utvidelse av fedrepermisjon med full lønn til minst 1 måned. 
 • At sentrale og lokale lønnstillegg gis til de som har omsorgspermisjon/foreldrepermisjon fra samme tidspunkt som de øvrige ansatte.

Opphavsrett

Generelt

 • NJ vil forsvare den individuelle opphavsretten og motsette seg at arbeidsgiverne gis lovbestemte opphavsrettigheter i ansettelsesforhold.
 • NJ er prinsipielt mot å avtaleregulere fremtidige/ukjente utnyttelsesmåter.
 • NJ er mot en altomfattende og generell overdragelse av opphavsrettigheter til arbeidsgiverne
 • NJ er generelt positiv til overføring av rett til nye utnyttelsesmåter - og regulering av opphavsrettigheter - til arbeidsgiver gjennom tariffavtaler.
 • Alle opphavsrettsavtaler skal ivareta den enkelte opphavsmanns ideelle og økonomiske rettigheter.

NJ mener at

 • Lokale og sentrale opphavsrettsvederlag skal gis til den enkelte opphavsmann – kollektiv fordeling av vederlagene må bare skje dersom det er umulig eller forbundet med store praktiske/økonomiske problemer å identifisere opphavsmannen.
 • Vederlagsavtaler bør sikre en rimelig andel, eller en deling av inntektene fra videreutnyttelse mellom opphavsmenn og arbeidsgivere.
 • Det må sikres likestilling av opphavsrettigheter til ulike grupper opphavsmenn i bedrifter, mediehus og ellers når stoff publiseres i under samme merkevare, logo og lignende.

Pensjon

Generelt

 • Tjenestepensjon er utsatt utbetaling av lønn.
 • Ulempetilleggene må inngå i pensjonsgrunnlaget. 
 • Tjenestepensjon er en rettighet opptjent gjennom arbeid. 
 • Folketrygden må også i fremtiden være grunnpilaren i pensjonsordningene.
 • Ytelsesbaserte pensjonsordninger er mest forutsigbare for de ansatte.
 • Gode pensjonsordninger må forsvares.
 • Pensjonsordninger må ikke endres uten avtale.
 • Pensjonsordninger skal avtales skriftlig mellom partene.

NJ er for at

 • Pensjonsordninger bør gi en samlet ytelse på minst 2/3 av sluttlønn.
 • Alle pensjonsordninger også bør inneholde rett til uførepensjon med fripoliseopptjening.
 • Eventuelle innskuddsordninger må finansieres med lovens maksimumsgrenser.
 • Lovens maksimumsgrenser for innskuddspensjon på 5 og 8 % bør økes vesentlig. 
 • Rett til AFP/tidligpensjon må opprettholdes uten reduksjon i pensjonsrettighetene etter 67 år.
 • Pensjonsinnbetalinger og avkastning i størst mulig grad skal brukes til fremtidige pensjoner – ikke til unødvendig høye gebyrer og honorarer til forvaltningsselskaper og meglere. 
 • De ansattes organisasjoner må ha innflytelse over forvaltningen av pensjonspengene.

Seniorpolitikk

NJ er for at

 • At arbeidsforholdene i bedriftene i større grad legges til rette for eldre arbeidstakere. 
 • At eldre arbeidstakere som ønsker det kan slippe å arbeide i turnus.
 • Eldre arbeidstakere – som ønsker å stå i arbeid etter fylte 62 år – bør sikres rett til utvidet (minimum 4 uker) lønnet fritid/ekstra ferie per år uten tap av alderspensjon.  
 • Eldre arbeidstakere som ønsker å arbeide etter 62 år må få rett til fleksibel arbeidstid og redusert arbeidstid uten tap av pensjonsutbetalinger etter 67 år. 

Ferie – fritid

NJ er for at

 • Redaksjonelle medarbeidere bør ha minst en uke ekstra ferie etter 10 år i yrket.
 • Arbeid på natt og helger/høytid må kompenseres med økt fritid/kortere arbeidstid.

Midlertidig ansatte

NJ er for at

 • Hovedregelen er at arbeidstakere skal ansettes fast i virksomheten.
 • Fast og midlertidig ansatte skal likebehandles både formelt og reelt.
 • Tariffavtaler og lokale avtaler skal sikre likestilling mellom fast ansatte og vikarer og andre midlertidig ansatte.

Oppsigelser – oppsigelsesfrister

NJ er for at

 • Normal tariffregulert oppsigelsesfrist skal være minst 3 mnd.
 • Tariffregulert oppsigelsestid for eldre arbeidstakere og arbeidstakere med lang ansettelsestid skal være lengre enn den lovbestemte oppsigelsestiden. (Se aml § 15-3.)

Studiepermisjoner

NJ mener at

 • De ansattes kompetanse må utvikles og fornyes kontinuerlig.
 • Alle ansatte skal ha reell mulighet til etter- og videreutdanning, finansiert av arbeidsgiver.

NJ er for at

 • Retten til permisjon med lønn for etter- og videreutdanning styrkes.
 • Bedriftene skal finansiere etter- og videreutdanning.
 • Retten til permisjon og lønn og andre ytelser ikke må begrenses til yrkesrelatert utdanning eller bedriftens behov.